Dokumenty do pobrania

Wydział Administracji i Wydział Humanistyczny

Rekrutacja:

1. Podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia <do pobrania>

2. Podanie o przyjęcie na studia drugiego stopnia <do pobrania>

3. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe <do pobrania>

4. Umowa o studiowanie - studia pierwszego stopnia <do pobrania>

5. Umowa o studiowanie - studia drugiego stopnia <do pobrania>

6. Umowa o studiowanie - studia podyplomowe <do pobrania>

 

Student:

1. Podanie do Rektora o przyjęcie na studia drugiego stopnia <do pobrania>

2. Podanie do Rektora (ogólne) <do pobrania>

3. Podanie do Dziekana (ogólne) <do pobrania>

4. Podanie w sprawie wznowienia studiów <do pobrania>

5. Podanie o powtarzanie przedmiotu i warunek <do pobrania>

6. Podanie o udzielenie urlopu <do pobrania>

7. Podanie w sprawie powtarzania semestru <do pobrania>

8. Deklaracja wyboru promotora <do pobrania> 

9. Podanie o zmianę promotora <do pobrania>

10. Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów <do pobrania>

11. Zgoda na uzyskanie zaliczenia przedmiotów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów <do pobrania>

12. Rezygnacja ze studiów <do pobrania>

13. Kodeks Etyki Studenta <do pobrania>

14. Ankieta ewaluacyjna dla studentów po przeprowadzonych zajęciach w e-learningu <do pobrania>

15. Karta obiegowa studenta <do pobrania>

16. Instrukcja BHP <do pobrania>

17. System stypendialny <link do artykułu i dokumentów>

 

Praktyki zawodowe:

1. Regulamin organizowania praktyk <do pobrania>

2. Skierowanie na praktyki <do pobrania> <do pobrania> 

3. Wniosek o zaliczenie praktyk <do pobrania>

4. Opinia o odbytej praktyce zawodowej <do pobrania> 

5. Opinia o odbytej praktyce pedagogicznej <do pobrania>

6. Dziennik praktyk zawodowych <do pobrania>

7. Dziennik praktyk pedagogicznych <do pobrania>

8. Arkusz hospitacji praktyk <do pobrania>

9. Ankieta w zakresie odbytych praktyk <do pobrania>

 

Praca dyplomowa:

1. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej <do pobrania>

2. Wzór struktury pracy (spis treści) <do pobrania>

3. Wzór struktury rozdziału metodologicznego <do pobrania>

4. Opis rycin <do pobrania>

5. Opis tabel <do pobrania>

6. Wzór streszczenia pracy dyplomowej <do pobrania>

7. Wzór oświadczenia studenta <do pobrania>

8. Logotyp GWSH (kolor) <do pobrania> 

9. Regulamin archiwizacji prac dyplomowych w formie elektronicznej <do pobrania>

10. Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego <do pobrania> 

11. Formularz zgłoszeniowy do badania losów absolwenta <do pobrania>

 

Regulamin dyplomowania:

1. Zarządzenie Rektora nr 19/2019 <do pobrania>

2. Regulamin zasad dyplomowania w GWSH <do pobrania>

3. Wzorzec dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia <do pobrania>

4. Wzorzec dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia <do pobrania>

 

Egzamin dyplomowy - Wydział Administracji:

1. Regulamin prowadzenia egzaminów dyplomowych <do pobrania>

2. Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja (I stopień) <do pobrania>

3. Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja (II stopień) <do pobrania>

 

Egzamin dyplomowy - Wydział Humanistyczny:

1. Regulamin prowadzenia egzaminów dyplomowych <do pobrania> 

2. Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku pedagogika (I stopień) <do pobrania> 

 

Organizacja Uczelni:

1. Regulamin studiów <do pobrania>

2. Regulamin studiów podyplomowych <do pobrania>

3. Regulamin świadczeń dla studentów <do pobrania>

4. Zasady i tryb przyjmowania na studia <do pobrania>

5. Informacje o wysokości opłat <do pobrania>

6. Regulamin zarządzania prawami autorskimi <do pobrania>

7. Komunikat Rektora w sprawie zasad rozwiązywania konfliktów <do pobrania>

8. Komunikat dotyczący stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP na terytorium całego kraju <do pobrania> 

9. Raport samooceny Wydział Humanistyczny <do pobrania>