Katalog ECTS

Rok akademicki 2017/2018

logo_katalog_ects.jpg

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Gdańsku
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Gdańsku Filia w Koszalinie
KATALOG ECTS
ROK AKADEMICKI 2017/2018
Gdańsk/Koszalin 2017Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów


Uznanie okresu studiów odbywanych poza uczelnią macierzystą i dyplomów innych uczelni jest niezbędnym warunkiem stworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych ograniczeń. W tym właśnie celu został opracowany Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - European Credit Transfer System (ECTS). System ten zakłada, że okres studiów poza uczelnią macierzystą powinien zostać wliczony do toku studiów realizowanych we własnej uczelni. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studenta w nauce, a następnie przełożyć je na standardy obowiązujące w poszczególnych współpracujących uczelniach.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) to zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni.

Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów, dzięki czemu studenci, którzy pragną podjąć lub kontynuować studia na uczelniach zagranicznych będą mogli to czynić. System ECTS ma przynieść efekty nie tylko studentom wyjeżdżającym na uczelnie zagraniczne, ale umożliwia również wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Wdrożenie tego systemu umożliwia także studiowanie na Uczelni studentom zagranicznym.

Program ECTS, który jest częścią programu ,,Uczenie się przez całe życie” - Erasmus, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Jego przygotowanie i wdrożenie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku w Gdańsku zrealizowano z myślą o usprawnieniu wymiany studentów z Uczelniami zagranicznymi.


CZĘŚĆ I: INFORMACJE O UCZELNI

Nazwa i adres uczelni

Kalendarz roku akademickiego

Władze uczelni

Ogólne informacje o uczelni

Wykaz prowadzonych programów studiów

Ogólne zasady rekrutacji

Procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego i incydentalnego)

Ogólne procedury rejestracyjne

Zasady przypisywania punktów ECTS

Uczelniany koordynator ECTS

Procedury dotyczące poradnictwa akademickiego


CZĘŚĆ II: INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW

Przyznawane kwalifikacje (tytuł, dyplom)

Poziom kwalifikacji

Szczegółowe zasady przyjęć

Szczegółowe procedury uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego)

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji

Profil programu studiów

Efekty kształcenia

Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami

Dalsze możliwości kształcenia

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Typ studiów (stacjonarne, niestacjonarne, e-learning)

Kierownik programu studiów lub inna odpowiedzialna osoba


CZĘŚĆ III: OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW ZAJĘĆ

Wydział Administracji

Wydział Humanistyczny