Informacja na temat rekrutacji

GWSH Filia w Koszalinie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie w roku akademickim 2018/2019. Szczegółowe opisy kierunków, specjalności oraz zakresów kształcenia znajdują się w zakładce „Oferta Uczelni”.

 

_MG_4349.JPG

 

Wydział Humanistyczny GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie

Kierunek Pedagogika – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 

 

Wydział Administracji GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie

Kierunek Administracja – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 

 

Wydział Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku

Kierunek Pedagogika – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 

 

Studia Podyplomowe GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie

Kształcenie w następujących zakresach:

 

Ogólne informacje dotyczące rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie:

 

1. Wymagane dokumenty:

 

2. Miejsce składania podań: 

Dziekanaty Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 113; 75-601 Koszalin.

Rekrutacji można również dokonać on-line, klikając tutaj.

 

3. Czas trwania nauki: 

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, a studia drugiego stopnia cztery semestry. Za każdy semestr studiów student otrzymuje 30 punktów ECTS.

 

4. Organizacja zajęć: 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu lub w innych dodatkowych terminach uzgodnionych wcześniej ze studentami, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

5. Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji: 

Wstęp na studia pierwszego i drugiego stopnia jest wolny i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

6. Sposób zaliczenia: 

Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie przez studenta zakładanych programem i planem studiów efektów kształcenia i uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia i 120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia; czynny udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem i programem kształcenia, zaliczenie praktyk; przygotowanie oraz złożenie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu końcowego. 

 

7. Dokumenty ukończenia studiów: 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku wraz z suplementem. 

 

8. Opłata za semestr: 

Każdorazowo dla danego naboru wysokość opłaty za studia określa Kanclerz Uczelni. Opłata uzależniona jest od danego kierunku studiów i poziomu kształcenia. Opłaty mogą być wnoszone w ratach. 

 

9. Dodatkowe informacje o studiach:

Szczegółowych informacji dotyczących toku studiów udzielają Dziekanaty Wydziału Administracji i Wydziału Humanistycznego GWSH Filia w Koszalinie.

 

Zasady rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie: Rekrutacja na studia podyplomowe

 

 

Na wszystkie kierunki i specjalności oraz studia podyplomowe prowadzone w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdański oraz w Filii w Koszalinie dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dowolnym dziekanacie - zarówno koszalińskim jak i gdańskim.

 

Uchwała Senatu GWSH w Gdańsku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej: <do pobrania>