Informacja na temat rekrutacji

GWSH Filia w Koszalinie

rek2020.jpg 

 

Ogólne informacje dotyczące rekrutacji na STUDIA PIERWSZEGO oraz DRUGIEGO STOPNIA:

 

1. Wymagane dokumenty:

 

2. Miejsce składania podań: 

Dziekanaty Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 113; 75-601 Koszalin.

Rekrutacji można również dokonać on-line, klikając tutaj (dotyczy naboru na semstr zimowy).

 

3. Czas trwania nauki: 

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, a studia drugiego stopnia trzy lub cztery semestry. Za każdy semestr studiów student otrzymuje 30 punktów ECTS.

 

4. Organizacja zajęć: 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu lub w innych dodatkowych terminach uzgodnionych wcześniej ze studentami, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

5. Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji: 

Wstęp na studia pierwszego i drugiego stopnia jest wolny i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

6. Sposób zaliczenia: 

Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie przez studenta zakładanych programem studiów efektów uczenia się i uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia, co najmniej 90 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia, co najmniej 30 punktów ECTS na studiach podyplomowych; czynny udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, zaliczenie praktyk; przygotowanie oraz złożenie pracy dyplomowej (jeżeli program studiów przewiduje pracę dyplomową) i przystąpienie do egzaminu dyplomowego lub końcowego (jeżeli program studiów przewiduje egzamin końcowy). Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, Uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

 

7. Dokumenty ukończenia studiów: 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku wraz z suplementem, w przypadku studiów podyplomowych - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, a w przypadku kursu - świadectwo ukończenia kursu. 

 

8. Opłata za semestr: 

Każdorazowo dla danego naboru wysokość opłaty za studia określa Kanclerz Uczelni. Opłata uzależniona jest od danego kierunku studiów i poziomu kształcenia. Aktualny wykaz znajduje się w zakładce Opłaty za studia i dotyczy on całego okresu studiowania. Dostępny jest system płatności w ratach.

 

9. Oferta kształcenia w aktualnym roku akademickim:

 

Kierunek Administracja – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności:

 

Kierunek Administracja – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 

Kierunek Pedagogika – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności:

 

Kierunek Pedagogika – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 

10. Dodatkowe informacje o studiach:

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i toku studiów udzielają Dziekanaty Wydziału Administracji i Wydziału Humanistycznego GWSH Filia w Koszalinie.

 

11. Studia podyplomowe:

Zasady rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie wyszczególnione są w zakładce Rekrutacja - Studia podyplomowe.

 

ws.jpg

 

Na wszystkie kierunki i specjalności oraz studia podyplomowe prowadzone w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdański oraz w Filii w Koszalinie dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dowolnym dziekanacie - zarówno koszalińskim jak i gdańskim.