Wymiana międzynarodowa

Erasmus+ – międzynarodowa wymiana studentów i pracowników

W roku 2007 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna przystąpiła do europejskiego programu Erasmus, w ramach którego można odbywać część studiów za granicą. Tego typu wyjazdy stanowią niepowtarzalną okazję zdobycia nowej wiedzy, poznania odmiennych od naszego systemów edukacyjnych, podniesienia umiejętności językowych, dają ponadto możliwość zanurzenia się w odmiennej kulturze, dogłębnego poznania kraju i panujących w nim zwyczajów, a także zawarcia nowych znajomości i zyskania przyjaciół z całego świata. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie”, między innymi programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Dla studenta Erasmus+ będzie jeszcze bardziej przyjazny niż obecny Erasmus. Pojawiła się możliwość zagranicznego wyjazdu w ramach każdego cyklu kształcenia – student będzie mógł wyjechać na studia lub na praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na studiach pierwszego (licencjat/inżynier), drugiego (magister) i trzeciego stopnia (doktorant). Do 12-miesięcznego okresu pobytu za granicą będą jednak wliczane wyjazdy zrealizowane już w latach 2007 – 2013, czyli w Erasmusie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Student, który postanowi zrealizować całe studia drugiego stopnia w innym kraju uczestniczącym w programie, będzie mógł ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania. Wyjazdy wspiera finansowo Unia Europejska – każdemu studentowi Erasmusa+ wypłacane jest co miesiąc stypendium fundowane ze środków unijnych, same zaś studia są bezpłatne. Program Erasmus+ wspiera również finansowo wyjazdy zagraniczne wykładowców celem prowadzenia zajęć na europejskich uczelniach. Od roku akademickiego 2014/2015 GWSH oferuje także możliwość otrzymania stypendium na praktyki zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie zagranicznym.