Studia podyplomowe

Wydział Administracji i Wydział Humanistyczny

Oferta edukacyjna studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020:

 

 

 

Ogólne informacje dotyczące studiów podyplomowych GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie:

 

1Wymagane dokumenty:


2. Miejsce składania podań: 

Dziekanaty Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 113, 75-601 Koszalin.

Rekrutacji można również dokonać on-line, klikając tutaj.


3. Czas trwania nauki: 

Studia podyplomowe w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie trwają od dwóch do czterech semestrów. Liczba semestrów uzależniona jest od danego zakresu studiów podyplomowych. Za każdy semestr studiów słuchacz otrzymuje 30 punktów ECTS.


4. Organizacja zajęć: 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu lub w innych dodatkowych terminach uzgodnionych wcześniej ze słuchaczami, zgodnie z przyjętym harmonogramem.


5. Termin składania podań: 

Do 15 października lub do 28 lutego.


6. Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji: 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


7. Sposób zaliczenia: 

Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie przez słuchacza zakładanych programem i planem studiów efektów kształcenia. Czynny udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem i programem kształcenia. Forma ukończenia studiów uzależniona jest od zakresu studiów podyplomowych. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.


8. Dokumenty ukończenia studiów: 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.


9. Opłata za semestr: 

Każdorazowo dla danego naboru wysokość opłaty za studia określa Kanclerz Uczelni. Opłata uzależniona jest od ilości semestrów. Opłaty mogą być wnoszone w ratach.

            

10. Dodatkowe informacje o studiach:

Szczegółowych informacji dotyczących toku studiów udzielają Dziekanaty Uczelni:

Wydział Administracji - tel. (94) 343-10-71 wew. 60, e-mail: administracja@koszalin.gwsh.gda.pl 

Wydział Humanistyczny - tel. 343-10-71 wew. 37, e-mail: humanistyczny@koszalin.gwsh.gda.pl