Terapia pedagogiczna

Wydział Humanistyczny - Studia I stopnia

Studiowanie na specjalności Terapia pedagogiczna to:

 

 

Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie:

 

 

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia:

 

 

Po ukończeniu specjalności możesz podjąć pracę z zakresu terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju w takich instytucjach, jak:

 

 

 

1. Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

 

Studia na specjalności Terapia pedagogiczna z elementami logopedii dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także w szkole podstawowej oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obecnie występuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.

 

2. Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

 

Arteterapia to terapia przez twórczość. Traktuje ona artystyczne środki przekazu jako podstawowy sposób komunikacji. Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Ta metoda może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć poprzez słowa. Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach.
 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego, czyli posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających uzdolnienia oraz warsztatów arteterapii.
 
Przykładowe przedmioty:

 

 

3. Terapia pedagogiczna w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej

 

Absolwent wyposażony zostanie w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie, z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez połączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci oraz zajęciami warsztatowymi.
 
Po ukończeniu studiów absolwent uzyska kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy z ludźmi w każdym przedziale wiekowym, począwszy od małego dziecka aż po osoby w wieku bardzo dojrzałym. Może pracować między innymi jako:

 

 
Przykładowe przedmioty:

 

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.