Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne

Wydział Humanistyczny - studia I stopnia

1. Opis specjalności
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kompetencji umożliwiających realizację procesu poradnictwa edukacyjnego, doradztwa zawodowego i personalnego, a także wykorzystania ich w praktycznym działaniu. Umożliwi to głębsze zrozumienie dynamiki systemów, jakimi są zakłady pracy, pracujące w nich zespoły i jednostki. Podczas zajęć prezentowane są podejścia do pracy w doradztwie oraz konkretne techniki pracy indywidualnej oraz zespołowej. Absolwent specjalności Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne jest przygotowany do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze doradcy edukacyjnego i zawodowego, animatora aktywności zawodowej, a także pedagoga prowadzącego indywidualne oraz grupowe poradnictwo edukacyjne, orientację zawodową wspierającą i projektującą karierę zawodową uczniów, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach. Absolwent posiada umiejętność rozpoznawania rynku pracy, stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej, organizowania i prowadzenia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego oraz zarządzania karierą. 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

2. Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach:

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.