Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną

Wydział Humanistyczny - Studia I stopnia

1Opis specjalności
Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Podstawę kształcenia na tej specjalności stanowi wiedza interdyscyplinarna, określająca zasady funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wychowawczego szkoły. Celem studiów jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy pedagogicznej przygotowującej absolwentów do pełnienia zadań pedagoga szkolnego.

Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie:


Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w instytucjach profilaktyki i pomocy społecznej. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz.1575, z późn. zm., tj. Dz.U. 2020 poz. 1289) w zakresie kończonej specjalności.

2. Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach:

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.