Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki

Wydział Humanistyczny - Studia I stopnia

1Opis specjalności
Absolwenci tej specjalności znają problematykę pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej, mają kompetencje w zakresie diagnozowania działań resocjalizacyjnych, profilaktyki i opieki. Są przygotowani do pracy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących nieprzystosowanie społeczne i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego oraz resocjalizacyjnego.

Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie:


Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Na studiach w zakresie specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki uzyskuje się przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz.1575, z późn. zm., tj. Dz.U. 2020 poz. 1289 z późn. zm.) w zakresie kończonej specjalności.

2Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach:

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.