Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

Wydział Humanistyczny - Studia I stopnia

1Opis specjalności
Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju posiada podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu organizacji i przebiegu procesów opieki, harmonijnego rozwoju, wychowania i kształcenia dziecka oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

Absolwent umie ponadto organizować własny warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej, poszerzać i doskonalić wiedzę i umiejętności praktycznego działania. Absolwent przyjmuje krytyczne nastawienie wobec rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej. Prezentuje refleksyjny stosunek wobec własnych poczynań i osobistych teorii pedagogicznych. Jest otwarty na poglądy oraz przekonania innych osób i z szacunkiem odnosi się do różnorodności ich zapatrywań. Wykazuje wrażliwość i gotowość podejmowania wyzwań wynikających z realizacji zadań opiekuńczych i wspomagających rozwój powierzonych mu dzieci.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć opiekuńczych i w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku, z późn. zm., §2, ust. 2, §15, ust. 4, pkt. 1, Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) oraz uprawnienia do pracy w żłobku bądź klubie dziecięcym, a także sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w charakterze opiekuna dziennego lub niani na podstawie umowy o świadczeniu usług (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

2. Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach:

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.