Zarządzanie oświatą - menadżer oświaty

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie oświatąmenadżer oświaty jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z filozofii i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. 2021 poz. 1449).

 

Studia przeznaczone są dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej, a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, osób które dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie oraz wszystkich zainteresowanych z wykształceniem wyższym (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).