Wychowanie do życia w rodzinie

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym. Specyfika przedmiotu zakłada korelację treści z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności dydaktyczno-metodycznych, m.in. prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890 z póżn. zm.)).

 

Studia podyplomowe z zakresu Wychowanie do życia w rodzinie przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tego przedmiotu, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.