Nauczanie Plastyki i Techniki

Kwalifikacje absolwenta.

Absolwent  studiów podyplomowych posiada rozległą wiedzę o sztuce plastycznej i technice. Studia podyplomowe z tego zakresu mają na celu przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne nauczycieli do prowadzenia zajęć z Plastyki i Techniki oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie oraz innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów Plastyka i Technika. Wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym. Potrafi on w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży zagadnienia związane z realizowanymi zajęciami z Plastyki i Techniki na danym poziomie edukacji. Zna nowoczesne techniki nauczania Plastyki i Techniki, wyzwalające u uczniów ekspresję twórczą środkami wyrazu sztuk plastycznych i technicznych. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890)).

 

Adresatami są absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne, przede wszystkim nauczyciele chcący pozyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z Plastyki i Techniki. Absolwenci studiów podyplomowych posiadają również niezbędne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych.