Nauczanie Muzyki

Kwalifikacje absolwenta.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Nauczanie Muzyki posiada rozległą wiedzę o muzyce. Kończąc studia podyplomowe z niniejszego zakresu, absolwent zna i umie stosować w praktyce muzycznej systemy kształcenia muzycznego Emila Jaques-Dalcroze’a, Carla Orfa i Zoltana Kodaly’a. Zna formy edukacji muzycznej, literaturę muzyczną, ma wiedzę o kulturze muzycznej od czasów najstarszych do współczesnych. Posługując się zdobytą wiedzą i udoskonalonymi umiejętnościami, może w atrakcyjny sposób pokazać dzieciom i młodzieży piękno muzyki i jej rolę oraz znaczenie w życiu człowieka. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890)).
 

Adresatami są absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne, przede wszystkim nauczyciele, chcący pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć muzycznych w szkołach różnego typu. Absolwenci studiów podyplomowych posiadają również niezbędne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć muzycznych w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych.