Nauczanie Matematyki i Fizyki

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotów Matematyka i Fizyka, w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z tych przedmiotów, szczególnie w pracy metodą projektów. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem Matematyki i Fizyki. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890 z późn. zm.)).

 

Studia podyplomowe z zakresu Nauczanie Matematyki i Fizyki przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tych przedmiotów (we wszystkich szkołach zarówno obecnie istniejących, jak i przewidzianych reformą edukacji), a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.