Nauczanie Chemii

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz dydaktyczno-metodyczne, potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu Chemia, szczególnie w umiejętności pracy metodą projektów. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890)).

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tego przedmiotu, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.