Etyka

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Etyka jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów obejmuje ponadto przygotowanie dydaktyczno-metodyczne, praktyczne strony nauczania etyki w placówkach oświatowych, analizę współczesnych problemów etycznych wraz z ich teoretycznymi i historycznymi podstawami. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstawowej problematyki etycznej. Zna metodykę nauczania tego przedmiotu w szkołach. Orientuje się we współczesnych dyskusjach etycznych dotyczących etyk religijnych i świeckich. Zna etykę zawodu nauczyciela i ucznia, potrafi rozwiązywać dylematy etyczne wychowanków. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890)).

 

Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących nauczać przedmiotu Etyka na poziomie edukacji realizowanej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, jak również do osób pragnących zdobyć przegotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Studia kierowane są także do nauczycieli zamierzających nauczać drugiego przedmiotu – Etyki, a także do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu etyki.