Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Kwalifikacje absolwenta.

Absolwent zdobywa wiedzę o współczesnej problematyce oraz koncepcjach w edukacji i terapii dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi diagnozować szczególne potrzeby takiego dziecka i dobierać adekwatne formy terapii. Zna różne metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować z dziećmi autystycznymi w przedszkolu oraz szkole podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej zarówno w placówkach specjalnych, jak i ogólnych z grupami/klasami integracyjnymi. Absolwenci są też przygotowani do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, konstruowania programów edukacyjnych, współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890)).
 

Uczestnikami studiów mogą być czynni nauczyciele edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia są w szczególności przeznaczone dla poszukujących nowych kwalifikacji nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi.