Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogikaedukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890)), przewiduje możliwość uzupełnienia wiedzy w zakresie pedagogiki specjalnej oraz przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
 

Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących prowadzić edukację i rehabilitację z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jak również do osób pragnących zdobyć przygotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Słuchaczami studiów mogą być także nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych chcący pogłębić swoją wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.