Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji oraz zajęć terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Słuchacze zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz ze spektrum autyzmu.

Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U. 2021 poz. 890 z późn. zm.)) i przewiduje możliwość uzupełnienia wiedzy w zakresie pedagogiki specjalnej oraz przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapii osób ze spektrum autyzmu.

Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są studiami kwalifikacyjnymi z zakresu pedagogiki specjalnej, uprawniającymi do podjęcia pracy w instytucjach oświatowych jako pedagog specjalny (po spełnieniu pozostałych wymogów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz.U. 2020 poz. 1289 z późn. zm.).

 

Studia kierowane są przede wszystkim do absolwentów szkół wyższych (pierwszego i drugiego stopnia), posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących prowadzić edukację i rehabilitację z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapię osób ze spektrum autyzmu, jak również do osób pragnących zdobyć przygotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Słuchaczami studiów mogą być także nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych chcący pogłębić swoją wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapii osób ze spektrum autyzmu.