Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Kwalifikacje absolwenta.

Studia podyplomowe z zakresu Diagnozy, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotowują studentów do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii psychologiczno-pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), kwalifikacje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U.. 2021 poz. 890)).
 

Studia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Są to studia kwalifikacyjne, których ukończenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz.U. 2020 poz. 1289 z późn. zm.) daje nauczycielom z przygotowaniem pedagogicznym kwalifikacje do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.