Bibliotekoznawstwo w oświacie

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów jest nabycie wiedzy merytorycznej i metodycznej z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dla dzieci i młodzieży, czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz informacji naukowej. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450)) oraz przewiduje praktyczne zajęcia w bibliotece szkolnej lub innej placówce oświatowej. 

 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych, ubiegających się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności. 

 

1. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo

2. Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy 

3. Literatura dla dzieci i młodzieży 

4. Informacja naukowa 

5. Technika pracy umysłowej 

6. Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym lub niepełnosprawnym