Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kwalifikacje absolwenta.

Absolwent studiów z zakresu Bezpieczeństwo i higiena pracy ma wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Słuchacz zostaje wyposażony w wiadomości dotyczące organizacji pracy, prawa pracy, zna zagrożenia mogące wystąpić w danym miejscu pracy. Potrafi zastosować metody i zasady likwidacji zagrożeń w środowisku, umie przeprowadzić szkolenia oraz procedury prawne związane z wypadkami w pracy. Absolwent potrafi udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanej osobie. Zdobyte wykształcenie pozwala na zatrudnienie absolwenta studiów z zakresu BHP jako specjalisty w jedno- czy wieloosobowych komórkach organizacyjnych zakładu pracy, w tym – po odbyciu określonego stażu – na stanowiskach kierowniczych. Uzyskana wiedza i umiejętności absolwenta pozwalają na prawidłową analizę zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami procesów gospodarczych, inwestycyjnych, produkcyjnych, dystrybucyjnych. Nabyte umiejętności pozwalają na ocenę stopnia zagrożenia na stanowiskach pracy, w środowisku pracy i otoczeniu zakładu, w tym podczas obrotu materiałami paliwowymi, substancjami chemicznymi, odpadami niebezpiecznymi. Będą przydatne również pod kątem działań ekologicznych, społecznych oraz osobom kierującym zakładami o dużym ryzyku wystąpienia zagrożeń. Ważne jest także przygotowanie absolwentów do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a przez to do podniesienia ogólnego stanu świadomości społecznej dotyczącej problematyki BHP w środowisku pracy. 

 

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowane są do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz osób zamierzających ponieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.