Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kwalifikacje absolwenta

Opis specjalności

Celem specjalności jest zgodne z najnowszymi tendencjami kształcenia nauczycieli, przygotowanie wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III) i w przedszkolu. Studia wyposażają przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zróżnicowany repertuar aktywnych metod pracy z dziećmi, uświadamiają, że w pracy z małym dzieckiem ważne jest nie tylko wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji, ale przede wszystkim pomaganie dziecku w poznawaniu siebie i świata, stwarzanie mu możliwości formułowania hipotez i ich weryfikowania, pomaganie w budowaniu obrazu świata. Plan studiów obejmuje przedmioty ogólnopedagogiczne, psychologiczne, filozoficzne i społeczne. Absolwent jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzinami, potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju.

 

Absolwent studiów jednolitych magisterskich uzyskując dyplom magistra, otrzymuje przygotowanie naukowe, pedagogiczne i zawodowe do wykonywaniu zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jest przygotowany do pełnienia funkcji edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i innych, wynikających ze specyfiki wykonywanego zawodu.

 

Absolwent studiów jednolitych magisterskich nabywa umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i dydaktyczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej, konstruowania własnego rozwoju zawodowego; opanowania praktycznych umiejętności komunikacji społecznej oraz z zakresu organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, wykorzystywania w procesie dydaktycznym multimediów, Internetu oraz profesjonalnego sprzętu wspomagającego realizację procesu dydaktycznego, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, diagnozowania i monitorowania rozwoju dziecka oraz jego twórczej aktywności i zainteresowań oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

Absolwent tej specjalności nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

– organizacji wychowania przedszkolnego oraz zintegrowanej edukacji dziecka,

– prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela,

– diagnozowania i monitorowania rozwoju dziecka oraz jego twórczej aktywności i zainteresowań,

– planowania, organizowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych,

– planowania i realizacji własnego rozwoju zawodowego.

 

W trakcie studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przewiduje się możliwość nabywania dodatkowych wiedzy, umiejętności i kompetencji w następujących zakresach (modułach): 

 

W ramach dodatkowych grup zajęć absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

1. Kształcenie integracyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

– organizacji wychowania przedszkolnego oraz zintegrowanej edukacji dziecka w oddziałach integracyjnych,

– wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

– planowania, organizowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych.

 

2. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej:

– nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

– wykorzystania nowoczesnych metod, form i środków w nauczaniu języków obcych młodszych dzieci,

– monitorowania rozwoju aktywności językowej i twórczej dziecka oraz jego zainteresowań

 

3. Pedagogika szkolna:

– prowadzenia badań,

– dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, 

– samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych,

– przygotowania do sprawowania profesjonalnej opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,

– posługiwania się warsztatem diagnostycznym,

– tworzenia własnego warsztatu metodycznego,

 

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.