Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kwalifikacje absolwenta

Opis specjalności

Celem specjalności jest zgodne z najnowszymi tendencjami kształcenia nauczycieli, przygotowanie wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III) i w przedszkolu. Studia wyposażają przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zróżnicowany repertuar aktywnych metod pracy z dziećmi, uświadamiają, że w pracy z małym dzieckiem ważne jest nie tylko wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji, ale przede wszystkim pomaganie dziecku w poznawaniu siebie i świata, stwarzanie mu możliwości formułowania hipotez i ich weryfikowania, pomaganie w budowaniu obrazu świata. Absolwent jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzinami, potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju.

 

Absolwent studiów jednolitych magisterskich uzyskując dyplom magistra, otrzymuje przygotowanie naukowe, pedagogiczne i zawodowe do wykonywaniu zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2019 poz. 1450). Jest przygotowany do pełnienia funkcji edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i innych, wynikających ze specyfiki wykonywanego zawodu. 

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich nabywa umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i dydaktyczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej, konstruowania własnego rozwoju zawodowego; opanowania praktycznych umiejętności komunikacji społecznej oraz z zakresu organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, wykorzystywania w procesie dydaktycznym multimediów, Internetu oraz profesjonalnego sprzętu wspomagającego realizację procesu dydaktycznego, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, diagnozowania i monitorowania rozwoju dziecka oraz jego twórczej aktywności i zainteresowań oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

Absolwent tej specjalności nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 

Ponadto, w ramach koncepcji kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przewiduje się: