Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen

Rok akademicki 2022/2023

1. Regulamin Studiów GWSH w Gdańsku
Uchwała Senatu GWSH w Gdańsku nr 2/2014 z dnia 15.04.2014 roku w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Studiów oraz ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.

 

2. Regulamin Praktyk GWSH w Gdańsku
Uchwała Senatu GWSH w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Praktyk GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studentów lub słuchaczy z obowiązku ich odbycia.

 

3. Regulamin Zasad Dyplomowania
Zarządzenie Rektora GWSH w Gdańsku nr 4a/2013 z dnia 27.02.2013 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Rektora GWSH Nr 2/2011 z dnia 16.02.2011 roku, wprowadzenia Regulaminu Zasad Dyplomowania w GWSH w Gdańsku oraz nałożenia obowiązku sporządzenia regulaminu prowadzenia egzaminu dyplomowego.

 

4. Szczegółowe Regulaminy Prowadzenia Egzaminu Dyplomowego
Szczegółowe Regulaminy Prowadzenia Egzaminu Dyplomowego opracowane są dla każdego kierunku studiów i poziomów kształcenia. Szczegółowe Regulaminy Prowadzenia Egzaminu Dyplomowego zatwierdza właściwa Rada Wydziału.

 

Kształcenie przewiduje różne rodzaje sprawdzianów wiedzy, umiejętności i kompetencji jak: kolokwia, projekty, udział w wykładach, eseje, egzaminy, testy. Szczegółowe wymagania opisane są w kartach przedmiotów.

 

GWSH w Gdańsku oraz GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie stosuje następującą skalę ocen wpisywanych do indeksu:

 

Ocena opisowa Ocena liczbowa Ocena zgodna z europejskim systemem punktów
bardzo dobra 5,0 A
dobra plus 4,5 B
dobra 4,0 C
dostateczna plus 3,5 D
dostateczna 3,0 E
niedostateczna 2,0 F