Efekty kształcenia

Rok akademicki 2022/2023

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA  W GDAŃSKU


Wydział Nauk Społecznych
Kierunek  pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia  stacjonarne/niestacjonarne
Pierwszy stopień


1. Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;
3. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych;
4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;
5. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań;
6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych;
7. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;
8. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.


Drugi stopień


1. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice);
2. Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;
3. Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach;
4. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
5. Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych;
6. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi;
7. Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych;
8. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę;
9. Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.


Kierunek zarządzanie studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne


1. Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i omawia ich rozwój w kontekście przemian społeczno-gospodarczych;
2. Identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej;
3. Wyjaśnia kluczowe koncepcje (teorie) przedsiębiorstwa / instytucji odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych i społecznych;
4. Wyodrębnia i charakteryzuje podstawowe koncepcje, metody i techniki zarządzania oraz procesy związane z podejmowaniem decyzji;
5. Zbiera i systematyzuje informacje, dokonuje samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne i ekonometryczne;
6. Wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu i analizy problemów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji oraz opisu i analizy ich otoczenia
7. Realizuje poszczególne funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) i funkcje organiczne (zakupy, produkcja, finanse, marketing, kadry itd.) w organizacji wraz z samodzielnym formułowaniem ich szczegółowych zakresów;
8. Potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących zjawisk wraz z formułowaniem wniosków pozwalających na rozwiązanie sytuacji problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego;
9. Znajduje rozwiązania problemów zagrożeń w ramach współdziałania z organizacjami o charakterze administracyjnym i bezpieczeństwa na szczeblu gminy, powiatu,  z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych.GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA  W GDAŃSKU FILIA W KOSZALINIE


Wydział Administracji
Kierunek administracja
studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne


1. Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii instytucji odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji;
2. Charakteryzuje funkcje kierowania ludźmi w kontekście typu organizacji i zasięgu jej działania;
3. Zna i interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie instytucji administracji publicznej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych;
4. Objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości itp.);
5. Stosuje wiedzę teoretyczną w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i jest specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością);
6. Posługuje się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.);
7. Efektywnie zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań (w tym ma zdolność porozumiewania się w języku obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ);
8. Wykazuje się odpowiedzialnością w budowaniu różnorodnych projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć;
9. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji (w języku ojczystym i angielskim).

 

Wydział Humanistyczny
Kierunek  pedagogika studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne


1. Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;
3. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych;
4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;
5. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań;
6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych;
7. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;
8. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.