Profil programu studiów

Katalog ECTS 2017/2018

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA  W GDAŃSKU I GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA  W GDAŃSKU FILIA W KOSZALINIE

KIERUNEK  PEDAGOGIKA studia pierwszego i drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku; Wydział Humanistyczny w Koszalinie


Celem studiów  pierwszego  stopnia  na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, terapeutycznej, doradczej. Mają oni podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno – filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności. Mają też umiejętności dotyczące rozpoznawania i diagnozowania potrzeb edukacyjnych, projektowania własnego warsztatu pracy i spójnego własnego systemu kształcenia oraz umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. Studia są podstawą do rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, a także do doskonalenia własnych działań. Absolwenci są również przygotowani do planowania własnego rozwoju zawodowego oraz do dalszego pogłębiania wiedzy.


Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika mają gruntowne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Potrafią identyfikować, nazywać i opisywać problemy edukacyjne w skali środowiska lokalnego oraz w skali makrospołecznej, jak również samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanej specjalności. Są przygotowani do planowania własnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych. Praktyczna strona przygotowania profesjonalnego jest sposobnością do rozwinięcia ich orientacji prospołecznej i działania na rzecz dobra wspólnego. Mają przygotowanie do uczenia się przez całe życie oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


Studenci  studiów  pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych  mogą wybrać następujące specjalności:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (nauczycielska) - dodatkowy moduł Kształcenie integracyjne;
Pedagogika zdrowia z dietetyką;;
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki;;
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną;
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe;
Wiedza o kulturze i medioznawstwo;
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju;
Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne


Studenci  studiów  drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych  mogą wybrać w następujące specjalności:
Pedagogika ogólna;
Pedagogika ogólna z modułem wyrównawczym dla absolwentów innych kierunków studiów pierwszego stopnia;
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z modułem wyrównawczym dla absolwentów po innych specjalnościach pedagogicznych;
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z modułami wyrównawczymi dla absolwentów kierunków niepedagogicznych;
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym;
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego;
Pedagogika zdrowia z dietetyką;
Trener personalny;
Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska);
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe;
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień;
Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną;
Pedagogika i psychologia człowieka;
Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne;
Zarządzanie oświatą;
Wiedza o kulturze i medioznawstwo.

KIERUNEK  ADMINISTRACJA  studia pierwszego stopnia
Wydział Administracji w Koszalinie


Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja przygotowują do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych w sektorze prywatnym, instytucjach społecznych i pozarządowych. Absolwenci administracji to kompetentni i nowocześni specjaliści mający wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną, menedżerską, a zatem wiedzę z obszarów bezpośrednio wpływających na działalność administracji, co umożliwia im zdobycie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych. Pozwala im to również na ukształtowanie poglądów dotyczących istoty współczesnej administracji w ogólnym systemie organizacyjnym państwa ze szczególnym uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.


Studenci  studiów  pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych  mogą wybrać następujące specjalności:
Administracja publiczna;
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego;
Administracja celna i skarbowa;
Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury;
Prawo gospodarcze;
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
Zarządzanie zasobami ludzkimi;
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego;
Zarządzanie turystyką w regionie.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE studia pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku


Zarządzanie – jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów – daje największe możliwości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Absolwenci mają niezbędną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, a także z dyscyplin pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zarówno przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji publicznych. Studenci nabywają umiejętności analizy i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, w tym zarządzania personelem, majątkiem rzeczowym i finansowym. Zdobywają umiejętności skutecznego komunikowania się, prezentacji stanowiska oraz pracy w zespole. Absolwenci mają praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania strategii biznesowych, analizy otoczenia przedsiębiorstwa, zwłaszcza środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy. Absolwenci zarządzania są przygotowani do samodzielnego kierowania przedsiębiorstwem, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy jako specjaliści zarządzania oraz menedżerowie czy kierownicy średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach prywatnych i administracji publicznej.


Studenci  studiów  pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych  mogą wybrać następujące specjalności:
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
Biznes wielokulturowy;
Zarządzanie finansami;
Zarządzanie logistyką;
Zarządzanie turystyką i sportem;
Zarządzanie e-biznesem;
Prawo w biznesie.