Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji

Katalog ECTS 2017/2018

Uzyskanie dyplomu licencjata wymaga zdobycia przez studenta co najmniej 180 punktów ECTS. Uzyskanie dyplomu magistra co najmniej 120 punktów ECTS. Roczny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi odpowiednio 60 punktów ECTS.

 

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskują w semestrze 30 punktów ECTS. Do otrzymania świadectwa ukończenia studiów konieczne jest uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS.