Procedury dotyczące poradnictwa akademickiego

Katalog ECTS 2017/2018

1. W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku jak i w Filii w Koszalinie  studenci objęci są opieką naukową i dydaktyczną  ze strony wszystkich nauczycieli akademickich.


2. Studenci mają zapewniony  dostęp w Dziekanacie właściwego Wydziału do odpowiednich materiałów związanych z tokiem studiów takich jak: regulaminu studiów, regulaminu dyplomowania, regulaminu pisania prac dyplomowych,   planu zajęć, harmonogramu sesji egzaminacyjnej, harmonogramu konsultacji z poszczególnymi nauczycielami akademickimi, opisu przedmiotów.


3. Informacje dotyczące  planu zajęć, harmonogramu sesji egzaminacyjnej, harmonogramu konsultacji zamieszczane są również na tablicach ogłoszeń wewnątrz budynku przy Dziekanacie właściwego Wydziału.


4. Studenci mają zapewniony  dostęp w  Pracowni Praktyk do takich materiałów jak: Regulaminu praktyk, szczegółowego  programu praktyk dla każdego kierunku/specjalności.


5. Studenci mają możliwość zapoznania się z wykazem placówek z którymi uczelnia ma podpisane porozumienia w kwestii odbywania praktyk.


6. Studenci mogą  korzystać z biblioteki i czytelni w wyznaczonych godzinach. 


7. Studenci mają dostęp do publikacji zwartych, czasopism, skryptów, materiałów do zajęć oraz opracowań zamieszczanych na stronach internetowych w tym do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.


8. Studenci  mogą korzystać  z konsultacji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, który jest dostępny na stronie internetowej uczelni i we właściwym Dziekanacie Wydziału.


9. Uczelnia zapewnia studentom możliwość korzystania z pracowni i laboratoriów w celach naukowych i dydaktycznych, poza czasem przeznaczonym dla zajęć dydaktycznych np. działalność Kół naukowych, Chóru, prowadzenie badań naukowych pod opieką  nauczyciela  akademickiego,  dodatkowe konsultacje z nauczycielami, działalność samorządu studentów.


10. Dziekani Wydziału pełni dyżur według ustalonego wcześniej harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej i we właściwych  Dziekanatach.


11. Harmonogram dyżuru  jest tak ustalony aby zapewnił możliwość korzystania studentów ze wszystkich form kształcenia prowadzonych przez uczelnie.  Harmonogram musi określać  czas  konsultacji, miejsce oraz formę jak również nie może  kolidować z obowiązkami zawodowymi studentów studiów niestacjonarnych.


12. Studenci   mogą rozwijać  swoje zainteresowania  naukowe w Kołach naukowych, na seminariach w zakresie  tematyki pracy  dyplomowej oraz poprzez udział w badaniach i projektach naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni.


13. Studenci mają możliwość udziału w badaniach i projektach naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni.


14. Studenci mogą korzystać z usług Biura Karier, które wspiera ich w poszukiwaniu pracy, odbywaniu staży. Biuro  Karier prowadzi działania w zakresie  opieki psychologiczno-pedagogicznej wraz z doradztwem zawodowym.


15. Uczelnia stwarza możliwości pobierania nauki przez  studentów niepełnosprawnych poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również dostosowanie formy przekazu treści  dydaktycznych  przez nauczycieli akademickich  do danego rodzaju niepełnosprawności. 


16. Szczególną opieką  naukową  dydaktyczną ze strony  GWSH w Gdańsku objęci są studenci  studiujący według Indywidualnej Organizacji  Studiów.


17. W celu  zapewnienia  studentom poprawności realizacji  całego procesu dydaktycznego, wybierany jest  z pośród nauczycieli akademickich  opiekun danego roku studiów.