Ogólne informacje o uczelni

Katalog ECTS 2012/2013

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna została utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145/RO/99 z dnia 29 marca 1999 r. na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną utworzono jako uczelnię niepaństwową wpisaną do rejestru MEN pod nr 12. Jej założycielem była Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-781/TT/02 z dnia 17 lipca 2002 r. Uczelnia przekształcona została w niepaństwową szkołę wyższą wpisaną do rejestru pod nr 142, działającą na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym, prowadzącą studia magisterskie na kierunku politologia i wyższe studia zawodowe na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz pedagogika. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6010-2561-4/AW/09 z dnia 20 czerwca 2009 r. przeniósł pozwolenie na utworzenie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na rzecz Pani Doroty Ottmann.

 

Uczelnia działa na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (wraz ze zmianami) oraz na podstawie statutu zatwierdzonego decyzją MNiSW-DNS-WUN-6012-6978-2/AM/10 zawierającego zmiany wprowadzone decyzją założyciela mgr Doroty Ottmann z dnia 26.03.2012 roku Z Nr 3/2012.

 

GWSH w Gdańsku prowadzi obecnie kształcenie na kierunkach studiów na poziomie pierwszego stopnia: pedagogika, europeistyka, zarządzanie oraz administracja. Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku pedagogika i europeistyka.

 

Dnia 28 stycznia 2010 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6013-6330-4/KT/10 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku otrzymała przedłużenie terminu ważności pozwolenia na utworzenie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej z siedzibą w Gdańsku do 30 dnia września 2016 r.

 

Dnia 30 marca 2012 r. Decyzją Ministra Nauki i Sictwa Wyższego MniSW- DNS-WUN-301422738-1/WM/12 GWSH została wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod liczą porządkową 248 oraz otrzymała pozwolenie na utworzenie Uczelni lub związku Uczelni na czas nieokreślony.

 

GWSH w Gdańsku Filii w Koszalinie prowadzone jest obecnie kształcenie na kierunkach studiów na poziomie pierwszego stopnia: pedagogika, administracja, turystyka i rekreacja. Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku pedagogika.

 

Decyzją Senatu Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku nr 4/2011 z dnia 28.06.2011 r. zaprzestano kształcenia na kierunku „politologia” od roku akademickiego 2011/2012.

 

Decyzją Senatu Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku nr 6/2012 z dnia 28.09.2012 r. zaprzestano kształcenia na kierunku „kulturoznawstwo” od roku akademickiego 2012/2013.