Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Wydział Humanistyczny - Studia II stopnia

1. Opis specjalności
Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień w toku studiów pogłębia i potrafi wykorzystywać poszerzoną interdyscyplinarną wiedzę w celach analizowania i interpretowania zachowań ludzi, w szczególności problemów niedostosowania społecznego z uwzględnieniem jego etiologii, fenomenologii oraz skutków. 

Absolwent tej specjalności nabywa rozszerzoną wiedzę
, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:


Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

2Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach: