Pedagogika ogólna

Wydział Humanistyczny - Studia II stopnia

1Opis specjalności: 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika ogólna posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną (terminologiczną, metodologiczną i metodyczną). Ma specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, doradczej, kulturalnej, pomocowej, terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia podstawowych badań naukowych. Potrafi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych i doradczych. Wykazuje umiejętności uczenia się, doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków oraz metod pozyskiwania, organizowania, przetwarzania informacji i materiałów. Umiejętnie komunikuje się ze specjalistami, jak i z innymi osobami biorącymi udział w procesach pedagogicznych przy użyciu profesjonalnych metod i technik. Charakteryzuje się empatią, wrażliwością, przedsiębiorczością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. Potrafi radzić sobie na rynku pracy. 

Absolwent tej specjalności nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:


Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

2Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach: