Wysoka ocena kompetencji absolwentów GWSH

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami najnowszych badań opinii pracodawców o absolwentach GWSH.

Coroczne badanie opinii pracodawców o absolwentach Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przeprowadzono w II kwartale 2017 roku i objęto nim pracodawców z województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Każdy z podmiotów poproszony został o wypełnienie oraz odesłanie e-ankiety w przypadku, gdy w ciągu roku poprzedzającego badanie zatrudnił absolwentów GWSH. 

 

77,8% podmiotów reprezentowało sektor publiczny, po około 11% – sektor rynkowy i pozarządowy (NGO). Rodzaje działalności społeczno-gospodarczej badanych podmiotów stanowiły: edukacja – 38,9%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 33,3%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 11,1%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 5,6%, działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 5,6%, pozostała działalność usługowa – 5,6%. Wśród pracodawców przeważały1. instytucje kształcenia przedszkolnego; szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie, 2. urzędy miast i gmin. Badaniem objęto ponadto szkołę wyższą, podmiot wyspecjalizowany w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, transakcjach finansowych i doradztwie kredytowym, organizację działającą w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych, młodzieżowy ośrodek terapeutycznymiejski ośrodek pomocy rodzinie oraz areszt śledczy. Zebrane dane wskazały zatem na znaczną spójność charakteru działalności społeczno-gospodarczej podmiotów zatrudniających absolwentów GWSH z prowadzonymi przez Uczelnię kierunkami kształcenia

 

66,7% badanych pracodawców zatrudniło w ciągu roku poprzedzającego badanie absolwentów Pedagogiki, 27,8% – absolwentów Zarządzania, 16,7% – Administracji, 11,1% – Europeistyki, przy czym część podmiotów, reprezentujących administrację publiczną i obronę narodową oraz obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, zatrudniła absolwentów więcej niż jednego kierunku (od dwóch do trzech kierunków studiów).  

 

Aż 83,3% podmiotów oceniło poziom kompetencji (wiedzy i umiejętności praktycznych) absolwentów GWSH jako wysoki bądź bardzo wysoki. 77,8% pracodawców wskazało na ich wysoki lub bardzo wysoki poziom kompetencji społecznych. Wśród respondentów oceniających absolwentów występowali pracownicy reprezentujący wyższy oraz średni personel.

 

Podmioty poproszono o wyrażenie sugestii dotyczących zmian w programach kształcenia studentów GWSH. Propozycje przedstawiło nieco ponad 27% badanych i dotyczyły one przede wszystkim zwiększenia wymiaru zajęć o charakterze praktycznym oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne.  

 

Badani określili kierunki bądź specjalności, których absolwentów przewiduje zatrudnić reprezentowany przez nich podmiot. Zaobserwowano znaczną spójność potrzeb kadrowych pracodawców z ofertą kształcenia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Przewidywania respondentów wskazywały przede wszystkim na absolwentów specjalności pedagogicznychZarządzaniaAdministracji oraz Prawa. 

 

Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych przewidywało niemal 78% badanych pracodawców.

 

Nieco ponad 77% badanych deklarowało, iż pracownicy reprezentowanego przez nich podmiotu odczuwają potrzebę dalszego kształcenia się. Badani określili kierunek bądź tematykę rodzajów kształcenia, które zamierzają podjąć pracownicy reprezentowanego przez nich podmiotu. Uzyskane dane wskazały na pewną spójność potrzeb edukacyjnych pracowników z ofertą kształcenia GWSH. Deklaracje respondentów dotyczyły m.in. obszaru pedagogiki oraz jej nauk pomocniczych (np. nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnejdoradztwa zawodowegoterapii uzależnieńpedagogiki specjalnej), zarządzania i administracji. Badani wskazywali też m.in. psychologię sportudietetykęfinansematematykęchemię i język migowy.

 

Realizacja badań: Małgorzata Gwizdalska, Biuro Karier GWSHfb.jpeg 

Autor artykułu: (mg)