Wymiana legitymacji studenckich

.

Informujemy, iż papierowe legitymacje studenckie (książeczkowe) straciły ważność. Moc prawną mają jedynie legitymacje w formie elektronicznej karty procesorowej, na której nadrukowane są następujące dane studenta: kolorowe zdjęcie, imię i nazwisko, data wydania legitymacji, nr albumu oraz numer PESEL.

Przedłużanie ważności legitymacji odbywa się co semestr poprzez wklejenie hologramu na rewersie legitymacji oraz zakodowanie w układzie elektronicznym nowej daty.

Wymiana legitymacji odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez studenta w dziekanacie Uczelni. Operacja jest płatna, a jej koszt wynosi 22 zł. Podczas składania wniosku należy przedstawić dowód wpłaty. W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko, numer albumu oraz zwrot "wymiana legitymacji" (rachunek bankowy jak dla opłat za studia).

Legitymacje wydawane są w chwili złożenia wniosku, bez konieczności powtórnej wizyty w Uczelni.