Wykładowcy wysoko ocenieni przez studentów

Studencka ankieta oceny nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych.

Podsumowano wyniki corocznego, anonimowego badania ankietowego studenckiej oceny nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych prowadzonych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku, obejmującego rok akademicki 2017/2018.

Celem badania było dokonanie przez studentów GWSH reprezentatywnej oceny: a. osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, b. zajęć dydaktycznych realizowanych w GWSH w roku akademickim 2017/2018 na wszystkich kierunkach oraz specjalnościach studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Studenci oceniali w skali od 2 do 5 pracę nauczyciela i zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczyli, w następujących parametrach: I. stosunek wykładowcy do studentów życzliwość, obiektywizm, przejrzystość wymagań i oceniania studentów, II. atrakcyjność zajęć dydaktycznych zrozumiałe, ciekawe, inspirujące, skłaniające do myślenia, III. obowiązkowość i punktualność wykładowcy, IV. ocena korzyści z zajęć dydaktycznych wzbogacenia wiedzy, rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych.

Liczba średnich ocen wszystkich parametrów równych bądź niższych niż 3,5, uzyskanych na Wydziale Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku wyniosła 0, a liczba średnich ocen wszystkich parametrów równych bądź wyższych niż 4,5 – 43. Liczby te uzyskane na Wydziale Administracji GWSH Filia w Koszalinie wyniosły odpowiednio: 1 i 16, natomiast na Wydziale Humanistycznym GWSH Filia w Koszalinie: 0 i 36.

Średnie ocen uzyskanych przez osoby prowadzące zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku dla poszczególnych parametrów wyniosły: I. stosunek wykładowcy do studentów – życzliwość, obiektywizm, przejrzystość wymagań i oceniania studentów – 4,67, II. atrakcyjność zajęć dydaktycznych – zrozumiałe, ciekawe, inspirujące, skłaniające do myślenia – 4,55, III. obowiązkowość i punktualność wykładowcy – 4,68, IV. ocena korzyści z zajęć dydaktycznych – wzbogacenia wiedzy, rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych – 4,56. Średnie na Wydziale Administracji GWSH Filia w Koszalinie wyniosły odpowiednio: 4,64, 4,54, 4,71 i 4,58, a na Wydziale Humanistycznym GWSH Filia w Koszalinie: 4,81, 4,76, 4,85 i 4,79. Najwyższe średnie ocen dla każdego z parametrów uzyskano na Wydziale Humanistycznym GWSH Filia w Koszalinie.

Uwzględniając dużą zwrotność ankiet na poszczególnych wydziałach (od 34% do 63%) i anonimowość badania, można uznać je za reprezentatywne. Badaniu ankietowemu poddano ponad 100 nauczycieli akademickich.

Zdecydowana większość osób prowadzących zajęcia została wysoko oceniona przez studentów
. Bardzo wysoką średnią ocenę wszystkich parametrów (4,5 lub wyższą na skali 5 pkt.) uzyskano w 95 przypadkach, w części z nich (8) wystawiono ją aż dwukrotnie, tj. na dwóch wydziałach, natomiast ich niską średnią ocenę (3,5 lub niższą na skali 5 pkt.) otrzymał tylko jeden nauczyciel.

Autor artykułu: (mg)