Tytuł „Uczelnia Liderów 2014” i Nagroda Specjalna „Aurea Praxis” dla Rektora GWSH

IV edycja Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

18 czerwca 2014 roku Prorektor ds. Studenckich dr Waldemar Budziński odebrał przyznany Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej certyfikat Uczelnia Liderów 2014 oraz Nagrodę Specjalną Aurea Praxis dla Rektora GWSH prof. zw. dr hab. Zbigniewa Machalińskiego.

Certyfikat oraz nagrodę przyznano w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Program certyfikacji, który odbywa się pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009 – 2012, ma charakter akredytacji środowiskowej.

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiły do tych spośród szkół wyższych, które – w opinii Komisji Certyfikacyjnej – cechują się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Eksperci Komisji Certyfikacyjnej, reprezentujący środowisko akademickie, wskazali między innymi, iż Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna należy do grona uczelni, które przywiązują najwyższą wagę do standardów w zakresie jakości obsługi studenta oraz podejmują działania zorientowane na generowanie wysokiej wartości dla interesariuszy wewnętrznych Uczelni. Działania te GWSH realizuje m.in. w obszarze oferty dydaktycznej, prowadząc stałe badania potrzeb i oczekiwań środowiska oraz rozwijając portfolio kierunków kształcenia zgodnie z wynikami tych badań. Recenzenci zwrócili uwagę, iż Uczelnia zapewnia studentom liczne pozaprogramowe formy edukacji, w znacznym stopniu ukierunkowane na osiągnięcie efektów kształcenia o charakterze praktycznym. Komisja wskazała ponadto, że na Uczelni aktywnie działa Biuro Karier oferujące studentom rozliczne formy wsparcia zawodowego oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Eksperci zwrócili także uwagę na społeczną odpowiedzialność Uczelni i wartościowe projekty realizowane w ramach strategii CSR na rzecz środowiska zewnętrznego.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest jedyną niepubliczną uczelnią magisterską w województwie pomorskim nagrodzoną tytułemUczelnia Liderów 2014”. GWSH  uzyskała znak jakościUczelnia Liderówjuż po raz czwarty.
 


Corocznie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżnia dodatkowo Rektorów certyfikowanych uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich ośrodkach akademickich idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając Nagrodę Specjalną „Aurea Praxis”.

Rektor GWSH prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński otrzymał wyróżnienie Aurea Praxis” w dowód uznania dynamicznego rozwoju Uczelni, która w sposób wzorcowy reaguje na wyzwania lokalnego rynku pracy, skutecznie wprowadza innowacje edukacyjne oraz konsekwentnie pomnaża swój kapitał relacyjny, angażując się w rozliczne przedsięwzięcia rozwojowe, naukowe, kulturalne i społeczne na rzecz społeczności lokalnej Gdańska, z których większość realizowana jest przy osobistym udziale Rektora.

Fundacja podkreśliła rangę osiągnięć Uczelni w okresie sprawowania funkcji rektorskich przez prof. zw. dr hab. Zbigniewa Machalińskiego, a także osobiste sukcesy naukowe JM Rektora o istotnej sile oddziaływania na otoczenie zewnętrzne (np. zaangażowanie w przygotowanie pierwszej w dziejach miasta „Encyklopedii Gdańska”).
 


Uroczystość podsumowująca IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” odbyła się w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

certyfikat_2014.jpg certyfikat_2014_Aurea_Praxis.jpg Aurea.jpg

Autor artykułu: (mg)