Zarządzenie Rektora GWSH

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania Uczelni.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku nr 7/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie realizacji zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w GWSH w Gdańsku i w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia dydaktyczne, egzaminy oraz zaliczenia w GWSH w Gdańsku do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 odbywają się w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). 

 

W okresie do 30 września 2020 roku z możliwością przedłużenia ogranicza się realizację studenckich praktyk zawodowych określonych w programach studiów, z obowiązkiem odbycia ich w innym terminie. W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne, praktyki mogą być realizowane w tradycyjne formie lub on-line (zdalnie).

 

Egzaminy dyplomowe w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 odbywają się w formie tradycyjnej i/lub zdalnej.