Organizacja działalności dydaktycznej i naukowej w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku nr 10/2020 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowej Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku oraz w Filii w Koszalinie w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia. 

 

Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne lub koordynator przedmiotu może zaproponować inną formę zajęć dydaktycznych niż wskazane powyżej, jeżeli będzie to uzasadnione ze względu na konieczność osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan właściwego wydziału. 

 

 

Autor artykułu: (mg)