Nauczanie języka polskiego jako obcego – studia podyplomowe

Kwalifikacje absolwenta studiów podyplomowych.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego na lektoratach w kraju i za granicą, a także do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci wracających do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku oraz uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców.

Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021, poz. 890)). Program studiów umożliwia przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć i odpowiada grupie przedmiotów A3 i E z Załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021, poz. 890).
 

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które posiadają: a. wykształcenie wyższe w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych na poziomie pierwszego stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne, b. studia jednolite magisterskie bądź studia drugiego stopnia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych i przygotowanie pedagogiczne, a chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu, jakim jest język polski jako obcy/drugi. Studia mogą również podjąć osoby będące w trakcie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, zaś osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie.
 

– Komunikacja międzykulturowa
– Gramatyka języka polskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego w nauczaniu użytkowników języków słowiańskich i niesłowiańskich
– Podstawy poprawnej wymowy i ortografii polskiej
– Podstawy nauczania i rozwijania kompetencji poszczególnych sprawności językowych: rozumienie tekstów czytanych i pisanych, produkcja mówienia i pisania
– Wiedza o Polsce i kulturze polskiej
– Literatura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
– Innowacyjne metody nauczania języka polskiego jako obcego
– Technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
– Psychologiczne aspekty migracji
– Zdalne nauczanie języka polskiego jako obcego
– Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
– Planowanie i ewaluacja w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
– Praktyka pedagogiczna
 


Większość zajęć na studiach podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego” prowadzona jest zdalnie – odbywają się one w trybie synchronicznym (słuchacze i prowadzący spotykają się w tym samym czasie) z wykorzystaniem platformy MS Teams oraz w trybie asynchronicznym na platformie edukacyjnej Moodle (słuchacze samodzielnie i w dogodnym dla siebie czasie wykonują przygotowane dla nich zadania). Wszystkim, którzy chcieliby spotkać się z prowadzącymi, zapewniamy indywidualne konsultacje.

 

Absolwentom GWSH, studiów pierwszego i drugiego stopnia, przysługuje pięcioprocentowa zniżka w opłatach za naukę na studiach podyplomowych prowadzonych przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną.

Autor artykułu: (mg)