Komunikat dla studentów i słuchaczy pierwszego roku studiów

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z realizacją procesu dydaktycznego i działalnością Uczelni.

Szanowni Państwo,

Rok Akademicki 2021/2022 jest kolejnym rokiem szczególnym ze względu na pandemię. Wykłady oraz inne zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie za pośrednictwem platform i komunikatorów internetowych.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 podstawowymi metodami realizacji procesu dydaktycznego na odległość będą:


Informacje organizacyjne i osobowe znajdują się na indywidualnym koncie w Wirtualnym Dziekanacie. Celem zalogowania się do Wirtualnego Dziekanatu użytkownik tworzy login i hasło w sposób następujący:
login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków oraz numer albumu, który otrzymają Państwo po podpisaniu Umowy o studiowanie (np. login jz25615 dla studenta Jana Żelaznego). Osoby, które już podpisały umowę, numer albumu znajdą nad indywidualnym numerem konta do wpłat.
hasło: data urodzenia studenta (w formacie: rrrr-mm-dd)

W Wirtualnym Dziekanacie znajdują się poniższe informacje:
– dane studenta,
– tok studiów,
– przedmioty i oceny,
– plany zajęć,
– finanse (indywidualny numer konta do wpłat, kwoty i terminy wpłat),
– teczka studenta,
– praca dyplomowa,
– stypendia,
– praktyki,
– ustawienia konta.

Wirtualny Dziekanat dostępny jest pod adresem: gwsh24.pl.

Platforma e
-learning jest podstawowym sposobem realizacji nauczania na odległość. Dostęp do uczelnianej platformy e-learning znajduje się na stronie głównej Uczelni w menu po lewej stronie pod przyciskiem Strefa Studenta, po wybraniu kolejnego przycisku o nazwie E-learning lub po wprowadzeniu adresu: el.gwsh24.pl

Celem zalogowania się na indywidualne konto platformy e-learning użytkownik wykorzystuje ten sam login i hasło, z którego korzysta w przypadku Wirtualnego Dziekanatu, czyli:
login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków oraz numer albumu, który otrzymają Państwo po podpisaniu Umowy o studiowanie (np. login jz25615 dla studenta Jana Żelaznego). Osoby, które już podpisały umowę, numer albumu znajdą nad indywidualnym numerem konta do wpłat.
hasło: data urodzenia studenta (w formacie: rrrr-mm-dd)
Po zalogowaniu się z listy przedmiotów dla danego etapu i kierunku studiów (np. studia drugiego stopnia, kierunek Pedagogika) wybieramy kurs, następnie logujemy się do niego. Zalogowanie się do kursu za pomocą hasła jest wymagane tylko przy pierwszym wejściu do danego kursu. Hasła zostaną podane przez starostę grupy do 30 października 2021 roku.

W ramach poszczególnych kursów znajdują się informacje o danym kursie, formie jego zaliczenia oraz materiały dydaktyczne. Należy korzystać z materiałów przygotowanych przez nauczycieli akademickich prowadzących dany przedmiot. Oprócz materiałów zamieszczane będą również linki do zajęć realizowanych on-line, testy itp. Platforma umożliwia także skorzystanie z chatu, który ułatwia kontakt z prowadzącym dany kurs, zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i otrzymywanie odpowiedzi na pytania. Prosimy o bieżące na śledzenie zawartości materiałów do przedmiotów przewidzianych programem studiów. Za formę i treść zamieszczanych materiałów odpowiada nauczyciel akademicki prowadzący dany przedmiot.

Na stronie głównej platformy e-learning znajduje się Podręcznik użytkownika, który wspomoże skuteczne poruszanie się po platformie.

Realizacja zdalnej formy nauczania przewiduje także uczestnictwo w zajęciach on-line, organizowanych za pośrednictwem MS Teams, platformy umożliwiającej kontakt z nauczycielem akademickim w czasie rzeczywistym w godzinach przewidzianych w planie zajęć w terminach zgodnych z terminarzem.

Dla każdego nowo przyjętego studenta na Uczelnianym Portalu MS Teams tworzony jest login i hasło w sposób następujący:
login: Imię.Nazwisko@gwsh.gda.pl (imię i nazwisko należy pisać z dużej litery). Przy wpisywaniu loginu warto pamiętać o niestosowaniu polskich znaków (ś, ć, ń, ó, ę, ą, ł, ż, ź).
hasło ustawione jako wspólne dla wszystkich studentów brzmi: StudentGWSH2020. Przy pierwszym logowaniu użytkownik powinien zindywidualizować hasło. W ustawieniach konta konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail, ponieważ system umożliwia korzystanie z wielu programów MS Office, a przy częstych aktualizacjach wymaga podania kodu autoryzacyjnego, który jest wysyłany w formie wiadomości SMS lub na podany alternatywny adres e-mail. Brak kodu może skutkować brakiem możliwości zalogowania się do MS Teams, korzystania z pakietu Office lub zmiany hasła do konta.

Szczegółowy plan zajęć on-line będzie również umieszczany na tydzień przed terminem zjazdowym przy planie zajęć.

 

Studenci pierwszych semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia zobowiązani są do realizacji szkolenia bibliotecznego. Materiały szkoleniowe dostępne będą od 23 października 2021 roku. Zaliczeniem szkolenia bibliotecznego będzie zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz poprawne rozwiązanie testu na platformie e-learningowej do 31 grudnia 2021 roku.
 

Studenci rozpoczynający studia pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do realizacji szkolenia BHP na pierwszym semestrze studiów. Aby zrealizować szkolenie zdalnie, należy zalogować się do odpowiedniego kursu na platformie e-learning. Hasło do e-szkolenia podane zostanie wkrótce.

Celem zaliczenia szkolenia należy zapoznać się z materiałami dydaktycznymi oraz wypełnić test umieszczony poniżej materiałów. Termin realizacji szkolenia upływa 31 grudnia 2021 roku.  
 

Dziekanat pozostaje czynny i przyjmuje studentów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 8.00 – 15.00.
 

Uczelniana biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz w soboty zjazdowe stacjonarne w godzinach 8.00 – 15.00.

Na mocy porozumień podpisanych z Koszalińską Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela, mieszczącą się na Placu Polonii 1 w Koszalinie oraz Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, zlokalizowaną przy ul. Piłsudskiego 62 w Koszalinie, studenci GWSH mogą korzystać ze zbiorów tych bibliotek (przy zapisywaniu się warto mieć przy sobie legitymację studenta GWSH).
 
Mając nadzieję na rychłe pokonanie pandemii, zachęcamy do korzystania z dostępnych sposobów komunikowania. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy studentów do rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych. Na Uczelni działają:
Koło Naukowe Młodych Pedagogów (Gdańsk),
Studenckie Koło Pedagogów (Koszalin),
Studenckie Koło Administracji i Przedsiębiorczości (Koszalin).

Zapraszamy wszystkich studentów do współpracy z Parlamentem Studentów GWSH, który jako autonomiczna organizacja, reprezentuje wszystkie studiujące osoby, między innymi w Radach Wydziałów i Senacie GWSH oraz Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia, Komisjach Stypendialnych, Radzie Bibliotecznej, Komisjach Dyscyplinarnych. W ramach działalności Parlamentu możliwe są różne formy aktywności – od spotkań towarzyskich, pracy artystycznej i twórczej, aktywności społecznej, po działalność naukową.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą Biura Karier GWSH, wspierającego studentów oraz absolwentów Uczelni w rozwoju osobowym i zawodowym. Do głównych zadań Biura Karier należy dostarczanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (poradnictwo zawodowe), pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk, współpraca z instytucjami rynku pracy i pracodawcami. Biuro Karier monitoruje kariery zawodowe absolwentów Uczelni (prowadzenie badań losów absolwentów). Realizuje badania opinii pracodawców o absolwentach Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Biuro Karier organizuje również warsztaty i szkolenia.

Studenci mogą skorzystać także z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mają możliwość, korzystając z adresów e-mail lub numerów telefonów podanych na stronie internetowej Uczelni, umówienia się na spotkanie z psychologiem lub pedagogiem.
 

System pomocy materialnej dla studentów GWSH realizowany jest ze środków finansowych przekazywanych przez MEiN. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o:
1. stypendium socjalne,
2
. stypendium rektora,
3
. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
4
. zapomogę.

Stypendia rektora przyznawane są od trzeciego semestru studiów (z zastrzeżeniem postanowień określonych w rozdziale 5., par. 7 ust. 2 Regulaminu Świadczeń dla Studentów GWSH w Gdańsku). Wyjątkiem są studenci pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, którzy udokumentują, że kontynuują studia (przerwa w studiowaniu nie przekroczyła jednego roku) i osiągnęli wysokie oceny na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Studenci pierwszego semestru studiów drugiego stopnia – absolwenci uczelni innej niż GWSH – zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok studiów, wydanego przez uczelnię, w której studiowali na studiach pierwszego stopnia.

Zapomoga w kwocie maksymalnej 2000 zł, przyznawana jest maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

Podstawą do przyznania stypendium (także stypendium rektora) oraz zapomogi jest wniosek studenta z załączoną dokumentacją zgodną z wymogami „Regulaminu Świadczeń dla Studentów GWSH w Gdańsku”. Regulamin oraz załączniki są umieszczone na stronie internetowej Uczelni.

Wnioski stypendialne należy składać w dziekanatach do 31 października. Osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne, powinny niezwłocznie zwrócić się do urzędów skarbowych w celu uzyskania zaświadczeń określających dochody studenta i pełnoletnich członków jego rodziny w roku kalendarzowym 2020.

Stypendia przyznawane będą na jeden rok akademicki. Powyższe świadczenia student otrzymuje w danym roku akademickim przez okres 10 miesięcy. Wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.

Zachęcamy studentów do zasiadania w organach kolegialnych GWSH – Senacie, Radach Wydziałów, Komisjach Stypendialnych i innych – oraz do czynnego udziału w ich pracach.

Zapraszamy również do korzystania z naszych oficjalnych stron na portalu społecznościowym FacebookGWSH i Biura Karier.

Autor artykułu: (mg)