Kierunek Administracja z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Z satysfakcją informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie oceny programowej na kierunku Administracja, prowadzonym na Wydziale Administracji GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną.

Prezydium PKA stwierdziło, że proces kształcenia realizowany przez Uczelnię umożliwia studentom kierunku Administracja osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 

Wszystkie kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie kryteriów oceny programowej, uszczegółowione w Załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 4/2018 PKA z dnia 13 grudnia 2018 roku, zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.
 
Następna ocena programowa na kierunku Administracja powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

 

Autor artykułu: (mg)