GWSH jedyną „Uczelnią Liderów” na Pomorzu!

VI edycja Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

ul_poziom3.jpg

 

5 lipca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów”. Już po raz szósty przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski odebrali certyfikaty i znaki jakości poświadczające spełnianie najwyższych standardów w zakresie kształcenia dla rynku pracy i inwestowania w edukację praktyczną. Tytuły Uczelni Liderówprzyznaje Komisja Recenzentów złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy.

Tegoroczne certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznano 29 uczelniom. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest jedyną szkołą wyższą w województwie pomorskim nagrodzoną tytułem Uczelnia Liderów 2016”. GWSH otrzymała również „Certyfikat Złoty 2016”, przyznawany uczelniom certyfikowanym w Programie po raz szósty.

Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej przyznano ponadto wyróżnienie Najwyższa Jakość Studiów”. Nagrodę tę otrzymają szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

Zdaniem ekspertów, polityka rozwoju Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej realizowana jest w sposób spójny, kompleksowy i zgodny z potrzebami interesariuszy Uczelni, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szeroko zakreślony katalog celów strategicznych, operacyjnych i bieżących Uczelni jest systematycznie realizowany, z wykorzystaniem właściwe dobranych i efektywnych instrumentów zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania jakością kształcenia, zarządzania kapitałem intelektualnym oraz zarządzania zasobami ludzkimi. GWSH wypracowała trwałą zdolność szybkiego reagowania na potrzeby studentów i pracodawców oraz zmiany w otoczeniu, jak również zdolność wprowadzania innowacji, będących warunkiem koniecznym osiągania ambitnych celów rozwojowych przy założeniu, że rynek i satysfakcja studentów (absolwentów) stanowią zasadnicze kryterium ich efektywności. GWSH inwestuje w nowatorskie rozwiązania technologiczne i infrastrukturalne wpływające na jakość kształcenia i wzmacnianie praktycznego wymiaru edukacji, stosuje zaawansowane narzędzia z obszaru HR, systematycznie poszerza dostępną ofertę edukacyjną (niewątpliwym atutem placówki jest szeroki wachlarz studiów podyplomowych), w tym ofertę nowatorskich, autorskich specjalności na studiach I i II stopnia (np. Biznes wielokulturowy, Trener personalny). Analizując działalność Uczelni w okresie objętym recertyfikacją, Komisja podkreśla mnogość działań Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej ukierunkowanych na umacnianie wizerunku i marki Uczelni jako jednostki rzetelnej, profesjonalnej, oferującej kształcenie dyplomowe i podyplomowe na wysokim poziomie, liczącej się w gdańskim środowisku akademickim i wyznaczającej trendy edukacyjne w perspektywie średnio i długookresowej. Co bardzo istotne, głos certyfikowanego podmiotu brany jest pod uwagę w debacie publicznej dotyczącej nie tylko rozwoju szkolnictwa wyższego Gdańska i Pomorza, ale także ogólnych celów rozwoju miasta i regionu, gdzie GWSH ma swój solidny i znaczący udział (m.in. poprzez oferowanie swojego know-how i zasobów intelektualnych w relacjach z instytucjami administracji publicznej czy w ramach organizowanych, otwartych debat i konferencji, jak np. sesja warsztatowo-szkoleniowa „Jak chronić wolną wolę w Internecie? Edukacja medialna i profilaktyka”).

Istotą funkcjonowania każdej uczelni wyższej jest partnerska i podmiotowa współpraca z otoczeniem społecznym, wynikająca ze wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb, a przede wszystkim konieczności uwzględnienia elementów praktycznych w toku studiów. W opinii Recenzentów, gdańska Alma Mater w pełni odpowiada wymogom z tym związanym – w procesie organizacji toku studiów stale uwzględnia potrzeby otoczenia, tworząc coraz to nowe kierunki, które mają zapełnić lukę wiedzową, umiejętnościową i kompetencyjną w wybranych segmentach rynku pracy. Warto wspomnieć, że w ostatnich latach wdrożono kilkanaście nowych specjalności, np. w ramach kierunku Pedagogika znalazły się Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, Pedagogika szkolna z socjotarapią i terapią pedagogiczną czy Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe. Kierunek Administracja oferuje nowe specjalności, w tym specjalność Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Administracja celna i skarbowa oraz Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego, natomiast kierunek Zarządzanie proponuje specjalności Prawo w biznesie oraz Zarządzanie e-biznesem. Uczelnia przygotowuje się także od nowego roku akademickiego na wdrożenie nowych specjalności na kierunku Pedagogika, w tym Pedagogiki zdrowia z dietetyką. Specjalności te projektowane są z uwzględnieniem trendów w otoczeniu, na bazie analiz potrzeb rynku, w odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy zewnętrznych.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna współpracę z otoczeniem zewnętrznym postrzega poprzez pryzmat funkcjonalności i praktyczności wykształcenia uzyskiwanego przez studenta i słuchacza. Dlatego też relacje pomiędzy Uczelnią a podmiotami zewnętrznymi opierają się przede wszystkim na organizacji wielu cennych przedsięwzięć i inicjatyw, które – pośrednio lub bezpośrednio – mają pomóc żakom z jednej strony w rozwoju horyzontów intelektualnych w ramach studiowanych kierunków wraz ze wzmocnieniem kompetencji miękkich, a z drugiej – umożliwić szybkie odnalezienie się na rynku pracy. Certyfikowany podmiot w ostatnich latach podjął imponującą liczbę przedsięwzięć adresowanych przede wszystkim do interesariuszy wewnętrznych. Efektem tych działań są liczne laury, nagrody i wyróżnienia doceniające zaangażowanie Władz GWSH na rzecz nowoczesnego kształcenia. Uczelnia już  pięciokrotnie uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów”, nadawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (Rektor GWSH prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński otrzymał wyróżnienie „Aurea Praxis 2014”). Poza tym certyfikowany podmiot, jako jedna z nielicznych uczelni na Pomorzu, posiada certyfikat „Wiarygodna Szkoła 2014”, „Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2014”, a także wyróżnienie w konkursie pt. „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Imponującą pracę na rzecz studentów, słuchaczy i absolwentów wykonuje Biuro Karier, które jest jednym z najważniejszych ogniw struktury organizacyjnej GWSH. Komórka, oprócz systemowej pomocy na rzecz wyboru ścieżki kariery (w roku akademickim 2015/2016 pozyskano kilkaset ofert pracy, staży, praktyk nadobowiązkowych, stypendiów itp.) organizuje, współorganizuje oraz jest gościem wielu spotkań, warsztatów, sympozjów i konferencji, w tym Targów Pracy Career EXPO, Słupskich Targów Edukacyjnych, Powiatowych Targów „Nauka – Praca – Kariera” w Kartuzach czy Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni. Biuro Karier GWSH prowadzi także program badań opinii pracodawców o absolwentach GWSH, którym objęci są pracodawcy z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego zatrudniający absolwentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Wyniki badań pozwalają na rzetelną ocenę poziomu jakości przekazywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, wraz ze stopniem ich użyteczności w pracy zawodowej. Dużą aktywnością wykazują się również członkowie studenckich kół naukowych działających w Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Oprócz rozwijania naukowych zainteresowań żacy uczestniczą w wielu cennych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie dodatkowych kompetencji miękkich, w tym rozbudzenia w nich potrzeby empatii. Komisja zwraca uwagę m.in. na aktywność Koła Naukowego Młodych Pedagogów. Parlament Studentów GWSH, wraz z Kołem Naukowym Młodych Pedagogów, przeprowadził akcje społeczne na rzecz podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”. Studenckie Koło Administracji i Przedsiębiorczości zorganizowało warsztaty na temat rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim oraz turystyki osób niepełnosprawnych.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna wyróżnia się na tle innych szkół wyższych jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego, aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym, w tym otoczeniem międzynarodowym, w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Kierunki i specjalności oferowane studentom przygotowywane są we współpracy ze środowiskami pracodawców, a ich profil tematyczny pozostaje zgodny z ambitną, wielowymiarową misją Uczelni. Komisja zwraca również uwagę na bogactwo oferty uzupełniającej standard edukacyjny GWSH, np. dodatkowe szkolenia, spotkania warsztatowe, kursy e-learningowe itd. Każdego roku, przystępując do Programu „Uczelnia Liderów”, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna nie tylko utrzymuje wysoki poziom rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych pozytywnie oceniony w poprzedniej edycji Konkursu, ale poszerza i uzupełnia katalog stosowanych narzędzi i realizowanych projektów o nowe ciekawe inicjatywy ukierunkowane na wzmacnianie praktycznego wymiaru edukacji, zacieśnianie współpracy z otoczeniem i komercjalizowanie wiedzy. Nie ulega zatem wątpliwości, że GWSH jako jedna z najlepszych szkół wyższych na Pomorzuspełnia kryteria certyfikacji ProgramuUczelnia Liderów”. W opinii Recenzentów, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna posiada znaczący potencjał projakościowy, a implementowany w niej model dydaktyczny służy kreowaniu wysokiej wartości edukacyjnej o silnym ukierunkowaniu praktycznym.
 

Autor artykułu: (mg)