E-inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów.

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Witamy Państwa w tych nietypowych okolicznościach.

 

Rok Akademicki 2020/2021 jest szczególny ze względu na pandemię. Rygory sanitarne komplikują i utrudniają komunikowanie się. Wykłady i inne zajęcia dydaktyczne odbywają się za pośrednictwem platform i komunikatorów internetowych. Uczelnia czyni starania aby proces kształcenia przebiegał właściwie i w dogodny dla Państwa sposób. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość z Państwa strony. Nasi pracownicy uczynią wszystko, co w ich mocy, aby przekazać Państwu wiedzę niezbędną do właściwego i skutecznego kontaktowania się z Uczelnią i wykładowcami.

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 podstawowymi metodami realizacji procesu dydaktycznego na odległość będą:

 

 

Wszelkie informacje organizacyjne i osobowe znajdują się na indywidualnym koncie w Wirtualnym Dziekanacie. Dla zalogowania się do Wirtualnego Dziekanatu budujemy login i hasło w sposób następujący:

 

Login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków + numer albumu, który otrzymacie Państwo po podpisaniu Umowy o studiowanie. (np. login jz25615 dla studenta Jana Żelaznego). Osoby, które już podpisały umowę, numer albumu znajdą nad indywidualnym numerem konta do wpłat.

Hasło: data urodzenia (w formacie: rrrr-mm-dd)

 

UWAGA STUDENCI II STOPNIA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI. Z uwagi na nadpisywanie danych w systemie wirtualnego dziekanatu, studenci, którzy ukończyli studia na naszej Uczelni uzyskując tytuł licencjata i kontynuują studia na II stopniu, mają generowany login (nazwę użytkownika) z dopiskiem _1 w stosunku do loginu jakiego używali na pierwszym stopniu. I tak np. Łukasz Żukowski, który ukończył studia I stopnia na GWSH i posiadał numer albumu 22333 oraz urodził się 2 października 1995 roku - posiadał login: lz22333 oraz hasło: 1995-10-02.

 

Po zapisaniu się na studia II stopnia Wydziału Administracji będzie posiadał:

Login: lz22333_1

Hasło: 1995-10-02

 

W Wirtualnym Dziekanacie znajdują się następujące informację:

 

 

Platforma e-learning jest podstawowym sposobem realizacji nauczania na odległość. Dostęp do Uczelnianej platformy e-learning znajduje się na stronie głównej Uczelni w menu po lewej stronie lub po wprowadzeniu adresu: el.gwsh24.pl.

 

Dla zalogowania się na indywidualne konto platformy e-learning wykorzystujemy ten sam login i hasło co w przypadku Wirtualnego Dziekanatu, czyli:

 

Login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków + numer albumu, który otrzymacie Państwo po podpisaniu Umowy o studiowanie. (np. login jz25615 dla studenta Jana Żelaznego). Osoby, które już podpisały umowę, numer albumu znajdą nad indywidualnym numerem konta do wpłat.

Hasło: data urodzenia (w formacie: rrrr-mm-dd)

 

UWAGA STUDENCI II STOPNIA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI. Z uwagi na nadpisywanie danych w systemie wirtualnego dziekanatu, studenci, którzy ukończyli studia na naszej Uczelni uzyskując tytuł licencjata i kontynuują studia na II stopniu, mają generowany login (nazwę użytkownika) z dopiskiem _1 w stosunku do loginu jakiego używali na pierwszym stopniu. I tak np. Łukasz Żukowski, który ukończył studia I stopnia na GWSH i posiadał numer albumu 22333 oraz urodził się 2 października 1995 roku - posiadał login: lz22333 oraz hasło: 1995-10-02.

 

Po zapisaniu się na studia II stopnia Wydziału Administracji będzie posiadał:

Login: lz22333_1

Hasło: 1995-10-02

 

Po zalogowaniu się z listy przedmiotów dla danego etapu i kierunku studiów (np. studia I stopnia, kierunek Administracja) wybieramy kurs, następnie logujemy się do niego. Zalogowanie się za pomocą hasła jest wymagane tylko przy pierwszym wejściu do danego kursu. Hasła zostaną podane przez starostę grupy do 30.10.2020 roku.

 

W ramach poszczególnych kursów znajdują się informację o danym kursie, formie jego zaliczenia oraz materiały dydaktyczne. Należy korzystać z materiałów przygotowanych przez nauczycieli akademickich prowadzących dany przedmiot. Oprócz materiałów zamieszczane będą również linki do zajęć realizowanych on-line, testy itp. Platforma umożliwia również skorzystanie z chatu, który umożliwia kontakt z prowadzącym dany kurs, zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i otrzymanie odpowiedzi na pytania. Prosimy na bieżąco śledzić zawartość materiałów do przedmiotów przewidzianych programem studiów.

 

Na stronie głównej platformy e-learning znajduje się podręcznik użytkownika, który wspomoże skuteczne poruszanie się po platformie.

 

Realizacja zdalnej formy nauczania przewiduje także uczestnictwo w zajęciach on-line, organizowanych za pośrednictwem Microsoft Teams, platformy umożliwiającej kontakt z nauczycielem akademickim w czasie rzeczywistym w godzinach przewidzianych w planie zajęć w terminach zgodnych z terminarzem.

 

Login do Uczelnianego serwera MS Teams budujemy w sposób następujący:

 

Login: Imię.Nazwisko@gwsh.gda.pl (imię i nazwisko piszemy z dużej litery).

 

Wykaz jednorazowych haseł do zalogowania się znajduje się na platformie e-learning w kategorii Koszalin, w odpowiednim dla kierunku i stopniu kursie. Po pierwszym zalogowaniu się wskazanym jest zmiana hasła. Przy wpisywaniu loginu warto pamiętać o niestosowaniu polskich znaków (ś, ć, ń, ó, ę, ą, ł, ż, ź).

 

Szczegółowy plan zajęć on-line będzie również umieszczany na tydzień przed terminem zjazdowym w zakładce planów Wydziału Administracji oraz Wydziału Humanistycznego.

 

Dziekanat zlokalizowany w siedzibie Uczelni przy ulicy Zwycięstwa 113 pracuje i przyjmuje studentów (telefonicznie lub po uprzednim zgłoszeniu się drogą telefoniczną lub mailową) od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 9.00 - 15.00.

 

Uczelniana Biblioteka jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 9.00 - 15.00. Na podstawie podpisanych porozumień z Koszalińską Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela oraz Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, studenci GWSH mogą korzystać ze zbiorów tych bibliotek (przy zapisywaniu się warto mieć przy sobie legitymację studenta GWSH).

 

 

Mając nadzieję na rychłe pokonanie pandemii, zachęcamy do korzystania z dostępnych sposobów komunikowania, serdecznie zapraszamy i zachęcamy studentów do rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych:

 

 

Zapraszamy wszystkich studentów do współpracy z Parlamentem Studenckim, który jako autonomiczna organizacja reprezentuje wszystkie studiujące osoby m. in. w Radach Wydziałów i Senacie GWSH oraz Uczelnianej i Wydziałowych Radach ds. Jakości Kształcenia, Komisjach Stypendialnych, Radzie Bibliotecznej, Komisjach Dyscyplinarnych. W ramach działalności Parlamentu możliwe są różne formy aktywności – od spotkań towarzyskich, pracy artystycznej i twórczej, aktywności społecznej, po działalność naukową.

 

Zapraszamy także wszystkich studentów do zapoznania się z ofertami pracy Biura Karier, które zajmuje się także indywidualnymi konsultacjami i organizowaniem warsztatów oraz szkoleń.

 

Studenci mogą korzystać także z pomocy psychologicznej i pomocy pedagogicznej. W tym celu mogą (korzystając z adresów e-mail lub telefonów podanych na stronie internetowej GWSH) umówić się na spotkanie z psychologiem lub pedagogiem.

 

System pomocy materialnej dla studentów GWSH realizowany jest ze środków finansowych przekazywanych przez MNiSzW. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o pomoc materialną w następujących formach:

 

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego obecnie wynosi nie więcej niż 950,00 PLN zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są od trzeciego semestru (z zastrzeżeniem postanowień określonych w rozdziale 5, paragraf 7 ust.1A Regulaminu Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów GWSH w Gdańsku). Wyjątkiem są studenci pierwszego semestru studiów II stopnia (magisterskich), którzy udokumentują, że kontynuują studia (przerwa w studiowaniu nie przekroczyła jednego roku) i osiągnęli wysokie oceny na ostatnim roku studiów I stopnia (licencjackich). Studenci pierwszego semestru studiów II stopnia – absolwenci uczelni innej niż GWSH – zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok studiów, wydanego przez uczelnię, w której studiowali na studiach I stopnia.

 

Zapomoga – (maksymalnie 2000 zł) maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Podstawą do przyznania stypendium (także stypendium rektora dla najlepszych studentów) oraz zapomogi jest wniosek studenta z załączoną dokumentacją zgodną z wymogami „Regulaminu Świadczeń dla studentów GWSH w Gdańsku”. Regulamin oraz załączniki są umieszczone na stronie internetowej GWSH.

 

Wnioski stypendialne należy składać w dziekanatach do dnia 31 października. Osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne powinny niezwłocznie zwrócić się do urzędów skarbowych w celu uzyskania zaświadczeń określających dochody studenta i pełnoletnich członków jego rodziny w roku kalendarzowym 2019.

 

Stypendia przyznawane będą na jeden rok akademicki. Świadczenia powyższe student otrzymuje w danym roku akademickim przez okres 10 miesięcy, wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.

 

Organy kolegialne GWSH - Senat, Rada Wydziału, Komisje stypendialne i inne – zachęcamy studentów do zasiadania w tych organach i czynny udział w ich pracach.