Absolwenci GWSH na rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań losów absolwentów.

Biuro Karier GWSH zakończyło realizację cyklicznego badania losów absolwentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, którym objęto absolwentów GWSH w Gdańsku oraz GWSH Filia w Koszalinie, zdających egzamin dyplomowy w roku akademickim 2012/2013. Badanie ankietowe on-line przeprowadzono po trzech latach od ukończenia studiów.
 
Zgodnie z wynikami badań, po trzech latach od zakończenia kształcenia odsetek zatrudnionych absolwentów GWSH wyniósł aż 96,3%.
 
51,9% ogółu absolwentów podejmujących zatrudnienie zmieniło pracę po zakończeniu studiów.
 
Około 97% ogółu zatrudnionych podjęło pracę w kraju. Niemal 56% pracuje w sektorze publicznym, blisko 41% – w sektorze rynkowym, natomiast 1,9% podjęło zatrudnienie w organizacji pozarządowej.
 
Niemal 77% zatrudnionych pracuje na podstawie umowy o pracę, pozostały odsetek stanowią przede wszystkim zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (11,5%). Około 2% prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, 5,8% w ramach działalności gospodarczej zatrudnia pracowników, zaś 3,8% wskazuje inny status prawny zatrudnienia (staż).
 
51,9% ogółu pracujących ocenia, iż ukończenie studiów korzystnie wpłynęło na ich warunki zatrudnienia (awans zawodowy, awans służbowy, inne). Warto odnotować, że odsetek ten jest wyższy o 6 punktów procentowych w stosunku do danych uzyskanych w analogicznym badaniu absolwentów rocznika 2011/2012.

Około 45% deklaruje wysoki bądź bardzo wysoki poziom satysfakcji z otrzymywanego wynagrodzenia.

Blisko 49% zatrudnionych deklaruje, że ich obecna praca jest związana z przedmiotem ukończonych studiów.

Niemal 60% zatrudnionych stwierdza, iż wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów są przydatne w ich obecnej pracy.

53,7% ogółu badanych podejmowało podczas studiów praktykę, 20,4% – staż, 13% – działania wolontarystyczne, natomiast 22,2% – pracę dorywczą.

Blisko 58% ogółu absolwentów deklaruje zamiar podjęcia dalszych studiów, a odpowiedzi badanych określające tematykę przyszłych studiów wskazują na znaczną spójność potrzeb edukacyjnych absolwentów z ofertą kształcenia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Dziękujemy dotychczasowym absolwentom za udział w badaniu ankietowym i zachęcamy przyszłych do udziału w jego kolejnych edycjach

Realizacja badań: Małgorzata Gwizdalska, Biuro Karier GWSH
 

fb.jpeg

Autor artykułu: (mg)